Back to Top

Verwerkingsovereenkomst tussen NTREE Solutions en [Klant]


1. Definities

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"NTREE Solutions": NTREE Solutions, een eenmanszaak met KVK 58195211 geregistreerd in Nederland.

"[Klantnaam]": [Klantnaam], een [rechtsvorm en registratienummer] geregistreerd in [registratieland].


2. Doel van de Verwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke [Klantnaam] verstrekt persoonsgegevens aan de Verwerker NTREE Solutions voor de uitvoering van [diensten of doeleinden] zoals gespecificeerd in Bijlage A.


3. Duur van de Verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats gedurende de duur van de [overeenkomst/diensten], tenzij anders overeengekomen of vereist door toepasselijke wetgeving.


4. Verplichtingen van NTREE Solutions

NTREE Solutions verbindt zich ertoe om:

De persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de schriftelijke instructies van [Klantnaam], tenzij de verwerking vereist is op grond van toepasselijke wetgeving.

Passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Het personeel dat toegang heeft tot persoonsgegevens te instrueren over geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.

Mee te werken aan het vervullen van verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun rechten onder de AVG.

Geen subverwerkers in te schakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van [Klantnaam].


5. Datalekken en Meldplicht

NTREE Solutions zal [Klantnaam] onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging die leidt tot ongeoorloofde toegang tot, vernietiging, verlies of wijziging van persoonsgegevens.


6. Rechten van Betrokkenen

NTREE Solutions zal [Klantnaam] bijstaan bij het vervullen van de rechten van betrokkenen onder de AVG.


7. Internationale Doorgifte

NTREE Solutions zal persoonsgegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder schriftelijke toestemming van [Klantnaam] en naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.


8. Audits en Inspecties

[Klantnaam] heeft het recht om audits of inspecties uit te voeren om te controleren of NTREE Solutions voldoet aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst.


9. Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.


10. Slotbepalingen

Deze verwerkingsovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen NTREE Solutions en [Klantnaam] met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Eventuele wijzigingen of aanvullingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en ondertekend door beide partijen.


Aldus overeengekomen en ondertekend:


Namens NTREE Solutions:


[Naam en functie]

[Handtekening]

[Datum]


Namens [Klantnaam]:


[Naam en functie]

[Handtekening]

[Datum]