Back to Top

Leveringsvoorwaarden Gebruiksrecht Software NTREE Solutions

1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Licensiegever": NTREE Solutions, gevestigd te Diamant 7a 3641 XR te Mijdrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58195211.

  • "Licentienemer": De partij die het gebruiksrecht verwerft voor de door NTREE Solutions ontwikkelde software.

  • "Software": De door NTREE Solutions ontwikkelde software inclusief eventuele documentatie en updates.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van gebruiksrechten voor de Software door NTREE Solutions aan Licentienemer.

2.2 Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen NTREE Solutions en Licentienemer.


3. Gebruiksrecht

3.1 NTREE Solutions verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de Software, uitsluitend voor intern gebruik binnen het bedrijf van Licentienemer.

3.2 Het gebruiksrecht omvat het recht om de Software te installeren, te gebruiken en te onderhouden op de overeengekomen systemen en apparaten.


4. Intellectueel Eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software, inclusief auteursrechten, handelsmerken en eventuele toekomstige rechten, blijven eigendom van NTREE Solutions.

4.2 Licentienemer verbindt zich ertoe om geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van NTREE Solutions en geen handelingen te verrichten die afbreuk doen aan de rechten van NTREE Solutions.


5. Updates en Onderhoud

5.1 NTREE Solutions kan updates, upgrades of nieuwe versies van de Software aanbieden. Licentienemer heeft recht op deze updates tijdens de looptijd van het gebruiksrecht, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Eventuele onderhoudsdiensten zijn niet inbegrepen in het gebruiksrecht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen NTREE Solutions en Licentienemer.


6. Betaling en Facturatie

6.1 Licentienemer betaalt de overeengekomen vergoeding voor het gebruiksrecht van de Software volgens de afspraken in de overeenkomst.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


7. Aansprakelijkheid

7.1 NTREE Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade die Licentienemer lijdt als gevolg van het gebruik van de Software.

7.2 De aansprakelijkheid van NTREE Solutions is beperkt tot het bedrag dat Licentienemer heeft betaald voor het gebruiksrecht van de Software.


8. Beëindiging

8.1 In geval van schending van deze leveringsvoorwaarden door Licentienemer, heeft NTREE Solutions het recht om het gebruiksrecht onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van reeds betaalde vergoedingen.

8.2 Bij beëindiging van het gebruiksrecht dient Licentienemer alle kopieën van de Software te verwijderen en het gebruik ervan te staken.


9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze leveringsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen NTREE Solutions en Licentienemer is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.


10. Slotbepalingen

10.1 Deze leveringsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen NTREE Solutions en Licentienemer met betrekking tot het gebruiksrecht van de Software.

10.2 Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

10.3 Door deze leveringsvoorwaarden te accepteren, erkent Licentienemer de inhoud en strekking ervan te begrijpen en ermee in te stemmen.